برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1397
کد 452

جلسه باحضور ریاست محترم دانشکده علوم نوین پزشکی، جناب آقای دکتر پورعباس ( معاونت محترم EDO  دانشگاه) ، سرکار خانم دکتر چمنیان(نماینده محترم معاون آموزشی دانشگاه)، معاون محترم آموزشی دانشکده، رئیس محترم آموزش، کارشناس محترم  آموزش و مسئول محترم سایت دانشکده آغاز و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه پس از بررسی مستندات مربوط به استاندارد حوزه آموزش دانشجو مقرر گردید در قسمت طرح درسی اساتید هدف کلی و هدف اختصاصی برای هر جلسه مشخص باشد . نقش مدرس و نقش دانشجو و نحوه آزمون و رفرانس ها باید مشخص گردد.
مقرر گردید جهت ارائه بهتر طرح درسی دوباره از اساتید محترم هیئت علمی درخواست اصلاح بر طبق کتابچه طرح درسی دانشگاه خواسته شود.
مقرر گردید برای هر استاندارد یک زونکن و هر سنجه به تفکیک در داخل زونکن مشخص گردد.
مقرر گردید فلوچارت ها ها در سربرگ دانشگاه با امضای معاون آموزشی دانشکده و ریاست محترم دانشکده طراحی گردد و در سایت دانشکده بارگذاری گردد.
مقرر گردید در جلسه بعدی مستندات مربوط به  استاندارد S2A8  تهیه و استاندارد S1A8  تکمیل گردد.
پیشنهاد گردید در سایت دانشکده قسمت دانشجویان جدیدالورود فعال گردد و تمام مواردی که دانشجویان باید اطلاع یابند در آن قسمت بارگذاری گردد.
پس از بررسی سایر مستندات مربوط به سنجه ها و استاندارد ها توسط آقای دکتر پورعباس و خانم دکتر چمنیان ، توضیحات و نواقص مربوط و نحوه ارائه مستندات توضیح داده شد.
مقرر گردید جلسه بعدی در مورخ 9/ 03/97 روز چهارشنبه ساعت 8 صبح در اتاق ریاست دانشکده جهت بررسی مستندات برگزار گردد.