برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397
کد 454

جلسه در ساعت 8صبح با حضور ریاست محترم دانشکده، اعضاي محترم کمیته اعتبارسنجی دانشکده علوم نوین پزشکی
و نماینده محترم معاون آموزشی دانشگاه سرکار خانم دکتر چمنیان در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید و
استانداردهاي حوزه آموزش مورد بررسی قرار گرفت و توضیحاتی در مورد بقیه استانداردها به شرح زیر ارائه شد:
مقرر گردید سرکار خانم امامی برنامه عملیاتی مربوط به استاندارد شماره S2A8سنجه I7S2A8در مورد توسعه بهره
گیري از امکانات شبکه رایانه اي در جهت بهبود آموزش و پژوهش را طبق فرمتی که معاون آموزشی دانشگاه ارائه کردند
تا جلسه بعدي ارائه نمایند.
حوزه آموزش دانشجو مستندات مربوط به استانداردهاي S1A8,S2A8,S6A8,S8A8بررسی و مورد تایید قرار گرفت
و مقرر گردید بقیه استانداردهاي حوزه آموزش دانشجو تا جلسه بعدي تکمیل و مورد بررسی قرار گیرد.
توضیحات مربوط به حوزه هیئت علمی به سرکار خانم حسن خانی و خانم ولی زاده ارائه گردید و مقرر گردید تا جلسه
و سنجه هاي مرب.ووط بهI3S3A5 ,I5S3A5,I7S3A5,I1S3A2,I2S3A2,I3S3A2,I4S3A2 بعدي سنجه هاي
استاندارد S4A2را تکمیل و مستندات مربوط به بقیه استاندارد ها را از سرکار خانم جسور دریافت نمایند و در داخل
زونکن طبق حوزه آموزش دانشجو طبقه بندي نمایند.
مقرر گردید حوزه منابع و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی با سرپرستی آقاي دکتر طایفی و همکاري خانم حسن خانی
و خانم ولیزاده تا جلسه بعدي مستند سازي گردد.
پیشنهاد گردید جناب آقاي دکتر میلانی مسئول محترم آزمایشگاه اقدامات لازم جهت آموزش و آشنایی کارشناسان باایمنی آزمایشگاهی انجام نمایند.
مقرر گردید براي بروز رسانی برنامه استراتژیک دانشکده آقاي دکتر صمدي ریاست محترم دانشکده کمیته برنامه
استراتژیک نویسی تشکیل دهند و تا جلسه بعدي برنامه استراتژیک و رسالت بروز رسانی شده دانشکده را ارائه نمایندو
اهداف کلی و اهداف اختصاصی ورسالت و چشم انداز نیز نوشته شود. همچنین رسالت دانشکده در یک برگ A4در همه
اتاقها نصب گردد.
مقرر گردید پیگیري تمام موضوعات توسط خانم جسور انجام گیرد.
جلسه بعدي روز چهارشنبه مورخ 97./03/23ساعت 8صبح برگزار خواهد شد.
حاضرین جلسه: آقاي دکتر ناصر صمدي ( ریاست دانشکده)، آقاي دکتر حمید طایفی (معاون اداري و مالی)، خانم دکتر
چمنیان ( نماینده معاونت آموزشی دانشگاه)، آقاي دکتر بانی ( رئیس آموزش) ، خانم حسن خانی ( رئیس امور عمومی(،
خانم ولی زاده ( کارگزین )، خانم امامی (مسئول IT  ) ، خانم جسور ( کارشناس آموزش(