برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 27 خرداد 1397
کد 455
جلسه در ساعت 8 صبح با حضور ریاست محترم دانشکده و نماینده محترم معاونت آموزشی دانشگاه و اعضای محترم اعتبار سنجی دانشکده آغاز و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  1.  در ابتدای جلسه حوزه مدیریت استاندارد برنامه استراتژیک و رسالت ارائه شده توسط آقای دکتر صمدی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا جلسه بعدی تکمیل گردد و نقاط قوت و ضعف در جدول طراحی گردد و از روی استراتژی ھای تعیین شده اھداف کلی نوشته شود و ھمچنین پیشنھاد گردید رسالت دانشکده در یک بنر طراحی و در سالن دانشکده نصب گردد.
  2. برنامه عملیاتی که توسط حوزه پژوھش ارائه گردیده بود مقرر گردید تا جلسه بعدی تکمیل گردد.
  3. استانداردھای تعیین شده در جلسه قبل در حوزه آموزش مورد بررسی و تائید قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه بعدی تمامی زونکن ھا در یک زونکن جمع بندی گردد و فرم خود ارزیابی در ابتدای ھر استاندارد نیز موجود باشد.
  4.  حوزه منابع و امکانات و حوزه ھیئت علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید فرم ھای خود ارزیابی تا جلسه بعدی تکمیل گردد.
  5. جلسه بعدی ھفته بعد چھارشنبه مورخ 97/03/30ساعت 8صبح برگزار خواھد شد.
حاضرین جلسه: آقای دکتر صمدی(ریاست دانشکده)، آقای دکتر ضرغامی(معاونت آموزشی)، آقای دکتر حمید طایفی(معاونت اداری و مالی)، دکترعابدالھی (معاونت تحقیقات و فناوری)، خانم دکترچمنیان (نماینده آموزشی دانشگاه)، دکتر بانی(رئیس آموزش)، خانم حسن خانی(رئیس امور عمومی)، خانم ولی زاده (کارگزین)، خانم امامی (مسئول  IT)، خانم جسور (کارشناس آموزش(