برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 3 تير 1397
کد 456

ششمین جلسه کمیته اعتباربخشی دانشکده

مورخ 97/3/30

جلسه در ساعت 8صبح در اتاق سمینار دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده اعضای محترم اعتبار بخشی و نماینده محترم معاونت آموزشی دانشگاه سرکار خانم چمنیان برگزار گردیدو موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
در حوزه آموزش دانشجو زونکن ھا به صورت یک زونکن جمع آوری گردیده بود و ھمچنین مستندات مورد تایید قرار گرفت.
حوزه منابع و امکانت مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی مستندات نیاز به تغییرات جزئی می باشد.
مقرر گردید تا مورخه 
97/04/04  سنجه ھای مربوط به حوزه ھیئت علمی بررسی و تکمیل گردد .
در خصوص استانداردھای مربوط به سایت دانشکده و کتابخانه پس از توضیح در مورد مستندات ،مقرر گردید کارشناس

ITو مسئول کتابخانه زیر نظر جناب آقای دکتر عابدالھی تا آخر ھفته مستندات مربوطه را تکمیل نمایند .
قسمت
, SPرسالت دانشکده نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
مقرر گردید سایت دانشکده توسط جناب آقای دکتر مھدی پور بررسی و نواقص به رئیس دانشکده و معاونین پژوھشی وآموزشی گروھھا جھت رفع نواقص ارجاع داده شود.
با توجه به بازدید کلی در مورخه
97/04/09 مقرر گردید یک جلسه قبل از بازدید با خانم دکتر چمنیان جھت بازبینی و کنترل مستندات صورت گیرد.

حاضرین جلسه: جناب آقای دکتر ناصر صمدی (ریاست دانشکده)، جناب آقای دکتر ضرغامی(معاون آموزشی دانشکده)، جناب آقای دکتر طایفی(
معاون اداری و مالی دانشکده)، جناب آقای دکتر عابدالھی(معاون پژوھشی دانشکده)، سرکار خانم دکتر چمنیان (نماینده محترم معاون آموزشی)،جناب آقای دکتر احمد مهدی پور (معاون آموزشی گروه مهندسی بافت)،سرکار خانم حسنخانی (رئیس امور اداری دانشکده)، سرکار خانم سرخابی (کارشناس IT دانشکده)،سرکار خانم جسور(کارشناس
آموزش دانشکده)