برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 2 آبان 1398
کد 546
 
   
بخشهای رقابتی هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه سال1398
 
نفرات اول پایه و بالینی در سطح دانشگاه
نفرات دوم پایه و بالینی در سطح دانشگاه
نفرات اول در سطح دانشکده (11 دانشکده ) دانشکده پزشکی(2نفر) پایه و بالینی
محقق برتر مراکز تحقیقاتی دانشگاه (2نفر)
فناور برتر دانشگاه
تجاری ساز برتر محصولات فناورانه حوزه سلامت
فناور برتر مراکز رشد
گروه برتر از نظر فن آوری
مجله برتر دانشگاه
2 محقق(نویسنده اول یا مسئول) با بیشترین تعداد ارجاعات به مقالات سه سال اخیر در سال ارزشیابی(پایه و بالینی)
 1. مقاله
Data Base امتياز
ايندكس شده نوع 1 (ايندكس در ISI یا ESCI) در 25% مجلات برتر هر رشته بر اساس شاخص SJR 5/2
ايندكس شده نوع 1 (ايندكس در ISI یا ESCI) 2
ايندكس شده نوع 2 (ايندكس در Pupmed ، Index Medicus ،Medline) 5/1
ايندكس شده نوع 3 (ايندكس در( Scopus   1
 
 
 • امتیاز دهی مقالات بر اساس (Scimago Journal Ranking) SJR و بشرح زیر خواهد بود:
SJR score) ×5/1) + امتیاز پایه
در مورد مجلاتی که SJR ندارند ولی IF دارند به شرح زیر خواهد بود (2/0 * IF) + امتیاز پایه
 • به مقالات از نوع  Original article و Review article مطابق با امتيازات كامل جدول فوق امتياز تعلق خواهد گرفت.
 • امتیاز مقالاتی که در آن همکاری بین المللی وجود دارد ( وجود نام کشوری علاوه بر ایران در آدرس به 2/1  ضرب خواهد شد.
 • به مقالات از نوع متا آنالیز و Review Systematic  كه در مجلات ايندكس شده نوع 1 و 2 به چاپ رسيده اند امتياز آن پس از محاسبه طبق جدول فوق در 4/1 ضرب خواهد گردد.
 • به مقالات از نوع  Research letter/  Editorialمطابق با «75 درصد » امتيازات جدول فوق، امتياز تعلق خواهد گرفت.
 • به مقالات از نوع   Case reportمطابق با «50 درصد » امتيازات جدول فوق، امتياز تعلق خواهد گرفت.
 • به مقالات از نوع  Short communication و  Brief communication و  Rapid communication  مطابق با «50 درصد » امتيازات جدول فوق، امتياز تعلق خواهد گرفت.
 • به مقالات از نوع  Letter to editor مطابق با «يك چهارم» امتيازات جدول فوق، امتياز تعلق خواهد گرفت.
 • نوع پذیرش و انتشار مقاله:
مقالات فارسی: انتشار در سال 97 قابل قبول است.
مقالات انگلیسی : انتشار در سال 2018 قابل قبول است.
مقالات منتشر شده (Published) قبول می باشد. (Submit و Accept مورد قبول نمی باشد.)
تبصره : به  Article in press در سال چاپ امتیاز تعلق می گیرد . و تا زمانی که زیر چاپ می باشد امتیاز تعلق نخواهد گرفت.
 
 
 
 1. همايشهاي علمي
 
نوع ارائه امتياز
Conference Paper 5/0 امتیاز
Proceeding ISI 5/0 امتیاز
Abstract meeting 5/0 امتیاز
 
امتیاز: تعداد نویسندگان/ امتیاز همایش
 • مستندات: مستندات درخواست شده  در سیستم پژوهان
 
 1. تاليف كتاب
موضوع امتياز
به ازای هرbook chapter          نمایه شده در پایگاه Scopus  2
هر مورد کتاب نمایه شده در پایگاه  Scopus 2
 
 
امتیاز: تعداد نویسندگان/ امتیاز کتاب
 • مستندات: مستندات درخواست شده  در سیستم پژوهان
  
 1. Citation
 • نحوه محاسبه :  ارجاعات به مقالات سه سال گذشته(2018-2017-2016) محققق اعم از مجلات و کتب در سال ارزشیابی ضرب در 1/0 می باشد.
 • امتیاز ارجاعات به مقالاتی که محقق در آن نقش Contributor داشته است ،به 50 تقسیم خواهد شد.
(حداکثر امتیاز: 20% امتیاز مکتسبه از مجموع سایر بندها)
 • استخراج Citation از بانک اطلاعاتی Scopus بوده و حداکثر مجاز self-citation نیز معادل 20% کل امتیاز محاسبه Citation خواهدبود.
توضیحات
 • حداقل امتياز لازم براي ورود به رقابت  در جشنواره براي نفرات اول دانشگاه 50 امتياز خواهد بود.
 • حداقل امتياز لازم براي ورود به رقابت  در جشنواره براي نفرات اول دانشکده ها 15 امتياز خواهد بود.
 • رعایت بازه زمانی در ارزیابی کلیه فعالیتهای پژوهشی (مستندات فارسی کل سال 97 و در مورد مستندات انگلیسی کل سال 2018 می باشد)
 • در ارزشیابی گروه و پژوهشگر برتر درج نام دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مستندات پژوهشی الزامی بوده و در صورتیکه مستندات ارائه شده امتیازی برای دانشگاه نداشته باشد برای فرد/گروه/ نیز امتیاز محسوب نخواهد گردید.
 • افراد یا مجلات و یا واحدهای برگزیده جشنواره پژوهش تا 3 دوره بعدی جشنواره در رقابت وارد نخواهند شد.
 • افراد واجد شرایطی که در طول بازه زمانی مورد نظر جشنواره به عنوان هیات علمی دانشجو و یا محقق بودند (فارغ از وضعیت فعلی فرد) می توانند در جشنواره شرکت کنند.
 • تعیین وضعیت هر فرد بعنوان دانشجو، محقق یا عضو هیات علمی مشروط به عضویت ایشان در بیشترین بازه زمانی درسال 97 در همان کسوت بوده ولی در محاسبه امتیاز کل فعالیتهای سال 97 را می توانند ارائه نمایند.
 • شاخص وابستگی سازمانی محققین برتر ، پست سازمانی موجود در حکم کار گزینی آنها خواهد بود.